Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom
  • Coral Tours

Utazási szerződés

Utazási szerződés

Utazási feltételek a Coral Tours Kft. által szervezett utazásokra

 

Coral Tours Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Coral Tours)

Székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 23.

Telefon: (1) 412 12 12,

Email: coral@coraltours.hu,

Engedélyszám: U-000733, adósz.:13710091-2-42,

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-869212,

Bankszámlaszám: CIB 11100104-13710091-01000003,

Internet: www.coraltours.hu, www.naszut.hu, www.eskuvokulfoldon.hu

1. A Coral Tours által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet és az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet irányadók.

Az utazási szerződés

2. A Coral Tours az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon tájékoztatást ad az utazás részleteiről, elérhetőségiről, a csomag teljes díjáról és a fizetési feltételekről, valamint az utazási csomag igénybevételének lényeges feltételeiről és az azokban még a szerződéskötést megelőzően esetlegesen bekövetkező változásokról. Az utazási csomag jogszabályban meghatározott lényeges elemeit az utazási szerződés és az annak részét képező jelen Utazási Feltételek tartalmazza.

3. Az utazási szerződés a Coral Tours-nál történő közvetlen megkötése esetén annak aláírásával és az előleg egyidejű befizetésével jön létre. Utazásközvetítőnél való foglalás esetén a szerződés a megrendelés Coral Tours általi visszaigazolásával jön létre.

4. A Coral Tours által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell befizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha az adott útra vonatkozóan – figyelemmel a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeire – a szerződés-kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő (Maldív-szigetek esetén 45 nap).

5. Az utazás időtartamát, az egyes rész-szolgáltatások meghatározását, minőségét, részvételi díját a Coral Tours prospektusai és weboldala tájékoztató jelleggel tartalmazzák, az azokban esetlegesenelő forduló hibákért a Coral Tours nem vállal felelősséget. Az utazási szolgáltatás pontos tartalmát az utazási szerződés tartalmazza.

6. Az utazási szerződés egy példányát a Coral Tours papír alapon vagy más tartós adathordozón az utazó rendelkezésére bocsátja.

7. Ha a Coral Tours a megküldött egyedi ajánlat igénybe vételét helyhiány vagy más ok miatt feltételhez köti, az utazási szerződés csak akkor jön létre, ha a Coral Tours a feltétel teljesülését követően az utazót arról tartós adathordozón megküldött tájékoztatással értesíti. A szerződés létrejöttéig az utazó a feltételes ajánlat elfogadását bármikor visszavonhatja és a Coral Tours a befizetett előleget visszafizeti. A teljes előleget a Coral Tours akkor is visszafizeti, ha a feltétel bekövetkezésének elmaradása miatt az utazási szerződés nem jön létre.

8. Ha nem az utazó személyesen, hanem javára harmadik személy foglalja le az utat, a Coral Tours nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utazót.

9. A Coral Tours a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak, amelyet az utazásra magával visz, vagy a társasút megkezdése előtt a Coral Tours megbízottjának bemutat.

10. A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utazó gondoskodik. Az útlevélnek a visszaindulástól számított 6 hónapig érvényesnek kell lennie! Az ennek hiányából eredő károkért és költségekért a Coral Tours nem vállal felelősséget. Ha az utas a Coral Tours közreműködésével köt baleset, betegség, vagy poggyászbiztosítást, a Coral Tours köteles a dokumentumokat legkésőbb az utazási szolgáltatások igénybevételére jogosító iratokkal együtt az utazónak átadni.

11. Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan személy részére átruházni, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel és az abban foglaltak tudomásul vételéről írásban nyilatkozik. Az utas az engedményezésről köteles írásban a Coral Tours-t a lehető leghamarabb, de legalább az utazás megkezdése előtt hét nappal (utazási csomagnak nem minősülő szolgáltatás esetében öt nappal) értesíteni, és az igazolt többletköltséget viselni. Az utazási szerződésből kilépő és a szerződésbe belépő fél egyetemlegesen felel a szerződés szerinti részvételi díj, valamint a szerződés átruházásából eredő további illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az átruházás tényleges költségeiről a Coral Tours a kilépő felet tájékoztatja, a vonatkozó dokumentumokat rendelkezésére bocsátja.

12. A Coral Tours felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért. Az utazó díjengedményre jogosult az utazási csomag nem szerződésszerű teljesítés időtartamára, feltéve, hogy a szerződésszegés az utazónak nem felróható. Az utazásszervező felel az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszegéséből eredő károkért, kivéve, ha a kár az utazónak felróható, azt harmadik fél előre nem látható és elháríthatatlan magatartása okozta, vagy ha egyébként elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

13. Az utazásszervező, ha az utazási szerződés lényeges részét az utazási szerződés szerint nem tudja teljesíteni, többletköltség felszámítása nélkül köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani, alacsonyabb színvonalú helyettesítő szolgáltatás esetén pedig díjkedvezményt is adni. Az utazó akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha az utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő.

14. A Coral Tours közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, így a nemzetközi légi fuvarozásról szóló 1929. évi Varsói Egyezmény és a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló 1962. évi Párizsi Egyezmény.

15. Az utazási szerződés vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ebben az utaskísérő köteles közreműködni. Egyéni utazás esetén az utas köteles a Coral Tours-t a megadott SOS telefonszámon (+36 20 370 3650) értesíteni minden lényeges körülményről, amely az utazási szerződés teljesítését érintheti. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő (a helyszíni szolgáltató) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. Utaskísérő hiányában – amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a Coral Tours tudomására hozni A hibás teljesítésből vagy az utazási szerződés nem-teljesítéséből eredő esetleges károkért való felelősségét a Coral Tours a 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet  27.§-ában foglaltak szerint korlátozza.

16. A Coral Tours az adott úti cél időjárásáról tájékoztatást ad, mikor van az adott helyen esős évszak, de az adott úti cél esetében megszokottól eltérő időjárás miatt felelősséget nem vállal.

Részvételi díj

17. Az utazónak megküldött egyedi ajánlatban és az utazási szerződésben megjelölt részvételi díj tartalmazza az utazási csomag részét képező szolgáltatások adókkal együtt számított teljes díját, és minden további díj, illeték és egyéb költség, illetve ha ezek a költségek észszerű módon nem számíthatók ki a szerződéskötés előtt, akkor annak megjelölését, hogy milyen típusú olyan többletköltségek merülhetnek fel, amelyeket az utazónak kell viselnie. Nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások 8. pontban szabályozott díját. A részvételi díj meghatározása nem a napok száma, hanem az igénybe vett szolgáltatások szerint (Ft/fő, illetve nászutasok esetében: Ft/pár) történik. Az indulás és érkezés napja nem jelent mindig teljes napot.

18. A részvételi díj nem tartalmaz utas baleset-, betegség és poggyász-biztosítást és útlemondási biztosítást. Nem tartalmazza továbbá a vízumdíjat, a felárakat, valamint a fakultatív programok árát. A Coral Tours, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.coraltours.hu internetes oldalon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

19. Az utazási katalógusban szereplő részvételi díjak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 206. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti utasok esetében érvényesek. A Coral Tours ezúton tájékoztatja nem magánszemély megrendelőit, hogy részükre a részvételi díj az ÁFA törvény szabályai szerint kerül külön kiszámításra.

20. A Coral Tours az utazó által az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján fizetendő teljes díjat, legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig egyoldalúan megváltoztathatja

               • a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei,

                • az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték),

                • az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok

változására tekintettel, az utazó haladéktalan, az árváltozást alátámasztó okokat is megjelölő tájékoztatása mellett.

21. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utazó a szerződést felmondhatja és a Coral Tours a befizetett részvételi díjat az utazónak teljes egészében visszafizeti. Ha az utazó nem áll el a fenti okból, akkor a felek ennek megfelelően módosítják a szerződést. Amennyiben az utazási szerződés egyéb jelentős módosítása szükséges, a Coral Tours arról megfelelően tájékoztatja az utazót. Ha az utazó a javasolt jelentős változtatásokat (adott esetben másik utazási csomagot) elfogadja, jogosult az esetlegesen indokolttá vált díjkülönbözet visszatérítésére (alacsonyabb értékű szolgáltatás elfogadása). Ha az utazó a javasolt jelentős változást nem fogadja el, jogosult az utazási szerződés felmondására és a teljes részvételi díj visszatérítésére, amit a Coral Tours haladéktalanul, de legfeljebb 14 napon belül köteles megtenni.

22. A Részvételi díj megfizetésének az utazó által előre nem jelzett elmaradása esetén a Coral Tours úgy tekintheti, hogy az utazó az utazási szerződést felmondta, mely esetben a 32. pont szerinti bánatpénzre vonatkozó szabályokat alkalmazza.

23. Társas utazás során az utas a Coral Tours útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe.

24. Az utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utazót terhelik.

25. A Coral Tours nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.

Az utazási szerződés felmondása és módosítása

26. A Coral Tours fenntartja a jogot az utazási szerződés jelentősnek nem minősülő egyoldalú megváltoztatására. Az esetleges módosításokról az utazási iroda az utazót megfelelően tájékoztatja.

27. A Coral Tours az utazási szerződés megkötése után az utazó érdekkörében felmerült és az utazást befolyásoló adat-módosítás (pl. névcsere) után 5.000 Ft / fő díjat számít fel. A módosításhoz további költségek járulhatnak, amennyiben az érintett harmadik fél szolgáltató (pl: légitársaság) a módosítás kapcsán ilyen díjat számít fel. Harmadik fél szolgáltató a módosítás lehetőségét kizárhatja.

28. A Coral Tours kártérítési kötelezettség nélkül, az utazó haladéktalan tájékoztatása mellett, jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha:  

- az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, vagy

- az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és a Coral Tours a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint értesíti az utazót:

  • húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak esetén,
  • hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetén,
  • negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál rövidebb utak esetén.

29. Amennyiben az a Coral Tours számára lehetséges és azt az utazó elfogadja, helyettesítő szolgáltatás is nyújtható az utazási szerződés megfelelő módosításával. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű a díjkülönbözet az utazót illeti.

30. Az utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási csomagra vonatkozó szerződést és jogosult a részvételi díj haladéktalan, de legfeljebb 14 napon belüli visszautalására. Az utazót a szerződés felmondása esetén bánatpénz fizetési kötelezettség terhelheti.

31. A kiállított menetrendszerinti repülőjegy vételára (a légitársaság szabálya alapján) nem visszatéríthető, továbbá az olyan esküvővel kapcsolatos szolgáltatás megrendelését is magában foglaló utazási szerződések köre, ahol a Coral Tours külföldi partnere által meghatározott szigorúbb szerződéses feltételek állnak fenn, utas már a szerződéskötés napjától az esküvői csomagra vonatkozóan 50% bánatpénzt kell, hogy felvállaljon lemondás esetén. E költségeket a Coral Tours az utazási szerződés megkötése előtt közli az utazóval és a szerződés utazó általi felmondása esetében azokat bánatpénzként visszatartja.

32. Ha az utazó az utazási szerződést a megkötését követően mondja fel, az alábbi bánatpénz megfizetésére köteles, amennyiben jogszabály vagy az utazási szerződés ettől eltérő szabályt nem állapít meg:

          szerződéskötés napjától-35. nap a részvételi díj 10 %-a;         

          34-25. nap a részvételi díj 40 %-a;

          24-15. nap a részvételi díj 70 %-a;

          14-4. nap a részvételi díj 90%-a;

   3. napon és azon belüli felmondás, vagy az utazás megkezdésének elmaradása esetén a részvételi díj 100%-a.

33. A Coral Tours az utazónak visszajáró részvételi díj terhére is érvényesítheti a bánatpénz összegét.

34. Az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha az utazási iroda a szerződés lényeges feltételét kívánja jelentősen módosítani, így például, ha 8%-ot meghaladó díjemelést érvényesítene. Az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási szerződést, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül.

Egyéb rendelkezések

35. Az utazó a légitársaságok utazási feltételeit (üzletszabályzatait) az irodákkal kötött megállapodás részeként kötelezőnek fogadja el. A repülőtársaságok a menetrendben és/vagy egyéb kiadványokban szereplő időpontoktól eltérhetnek (a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés részét), szükség esetén repülőgéptípus- vagy repülőtársaság cserére kerülhet sor, valamint a kapcsolódó illetékeket a mindenkori hatósági díjszabások változtathatják. A repüléssel kapcsolatos felelősség a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint a fuvarozó céget (légitársaság) terheli, annak színvonaláért, a szolgáltatás meglétéért, a járatok pontos érkezéséért/indulásáért, a csatlakozások eléréséért, ezek következményeiért, stb. a Coral Tours nem felel.

36. A légifuvarozásra szóló jogviszony a foglalás és/vagy repülőjegy alapján valamint a 25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi személyszállítás szabályairól 5.§ alapján a légi személyszállítási szerződés a légitársaság és az utas között jön létre, ezzel az Utas elfogadja az adott légitársaság(ok) üzletszabályzatát. Ilyen és hasonló ügyekben a kizárólagos illetékes az adott légitársaság. A Coral Tours és közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. Tv. által becikkelyezett majd módosításait követően az 1964. évi 19. trv. a 2005.évi XXXIV.tv. által és a 2005. évi XXXV.tv. által kiegészített 1929. évi Varsói Nemzetközi Egyezmény, a 2005.évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi Montreáli Nemzetközi Egyezmény és az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. 02.11.) korlátozza.

37. A Coral Tours felelőssége a foglalás elkészítésére az abban történtek nyomon követésére, változtatásokra, az utas értesítésére és a jegy kiállít(tat)ására korlátozódik. A poggyász szállítása a repülőgépen – meghatározott súlyig, légitársaságtól függ – díjtalan, a többletsúlyért fizetni kell. Az Utas poggyászának őriztetéséről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, kivéve, ha a továbbszállítás vagy megőrzés céljából valamely közvetítő (pl. légitársaság, fuvarozó) azt átvette. A charter-, ún. “fapados” és különösen kedvező árú járatokra egyedi, sokszor szigorú szabályok vonatkoznak (pl. nem módosítható, azonnal 100% fizetendő, stb.), és sokszor a menetrendszerinti járatoktól eltérő (annál szűkebb körű vagy alacsonyabb szintű) szolgáltatást tartalmaznak. Ezen feltételeket az Utas a foglalás elkészíttetésével elfogadja, azok be nem tartásából és a velük kapcsolatban felmerült károkért a Coral Tours-t felelősség nem terheli. A Coral Tours-nak jogában áll a repülőjegyet partnercégein keresztül bonyolítani, ahogy az Utasnak is, hogy a földi szolgáltatások eléréséhez (odautazás) szükséges repülőjegyet a Coral Tours partnercégénél vagy bárhol máshol vásárolja meg.

38. A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti vagyoni biztosítékot és kötelező biztosítást a Coral Tours az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötött biztosítással biztosítja. A biztosító címe: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36/1/452-3580 e-mail: info@eub.hu, cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg. 01-10-043228; Adószám: 12185960-4-44. A vagyoni biztosíték területi hatálya a Coral Tours által Magyarországról külföldre és a belföldre szervezett valamennyi utazás. A biztosítás kötvényszáma: KT-KE-667-20201030, vagyoni biztosíték sszege külföldre: 11 040 000 Ft (azaz tizenegymillió-negyvenezer Forint) és belföldre: 500.000 Ft (azaz ötszázezer Forint), kötelező hazautaztatás biztosítás összege külföldre: 1 104 000 Ft (azaz egymillió-száznégyezer Forint) és belföldre: 100 000 Ft (azaz százezer Forint), célja az utazásszervezői tevékenységből adódó esetleges károk megtérítése.

39. A nyilvántartást vezető Hatóság adatai: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály (címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., telefon: 36 1 45 85 800, telefax: 36 1 45 85 865, internet: www.kormanyhivatal.hu).

40. A Coral Tours által szervezett utazással kapcsolatos perben a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékesének.

41. A Coral Tours az utazót csoportos társasutazás esetén – amennyiben a részvételi díj ezt tartalmazza – az ezen belül fizetendő biztosítási díj ellenében (betegség, baleset, poggyászkár esetére) biztosítótársaságnál biztosítja. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás során az utazó megkapja az elérhető biztosítási lehetőségekről és a választás módjáról szóló részletes tájékoztatást.

A fentieket tudomásul vettem.

Amennyiben az Utazási szerződésen szerepel, hogy kötöttem útlemondási biztosítást, úgy nyilatkozom, hogy az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosításhoz csatlakozom, melyet megelőzően a vonatkozó Biztosítási termékismertetőt, valamint az
EUB2017-07BST jelű biztosítási feltételeket és az ügyféltájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító a biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.

Nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

 

……………………………….

ügyfél aláírása

 

 

Dátum: Budapest, 2021.